Reviews of puppy owners / Review van puppy eigenaren.

31-08-2012.

 

Deze pagina heb ik gemaakt voor pup eigenaren hun ervaring met ons als fokker neer te zetten. uw ervaring met ons en het hebben van een border collie pup, geven anderen een goed beeld waar men aan begint, wat er op hun af komt, en hoe wij werken en leven met onze honden. Helpt U mee, schrijf dan een review . heel veel dank namens ons en de aspirant eigenaren.

 

This page I made for puppy owners their experience with us as breeders to put down. your experience with us and having a border collie puppy, give others a good idea where to start, what's on their comes off, and how we work and live with our dogs. Helps you join, write a review. many thanks on behalf of us and the prospective owners.

 

Dutch- Nederlands.


Patries over haar manneke Charley.

Hoi Pia,

Het wordt weer eens tijd voor een verslagje van Charlie.
Ik ben heel trots op hem, hij doet het allemaal zo ontzettend goed.

Charlie weegt nu 11 kilo.
Na die keer in juli toen we bij je geweest zijn hebben we veel geleerd en Charlie ook.
Hij bijt helemaal niet meer, en bijten aan de lijn doet hij wel nog af en toe. Maar dit is zeker niet meer elke wandeling.
En hij laat de lijn los bij de correctie die we hem geven. We zijn heel blij met hoe het nu allemaal gaat. We weten dat het bijten in de lijn uit speelsheid komt. Hij doet het namelijk alleen nog maar als hij gesnuffeld heeft met andere honden of als hij geknuffeld is door voorbijgangers.

Charlie is ook flink zijn tandjes aan het wisselen. We hebben al 3 tandjes gevonden. En maar flink kluiven op de staafje,en hij heeft een ring om op te kluiven. Die vindt hij ook helemaal geweldig. Hoe hij die ring vast houdt is echt leuk om naar te kijken. Hij gaat in alle houdingen liggen. Zo leuk...en als hij kluift komt hij altijd bij mijn voeten of bij de voeten van Roberto liggen. Daar kan ik echt van genieten, dat lekker buikje op mijn blote voeten.

We zijn zo blij met hem, Pia het is zo een geweldig hondje. We genieten zo ontzettend van hem. En soms is het net alsof hij gewoon lacht...-;)
Hij is echt heel vrolijk en lief. En met de kids gaat het nog steeds heel goed. Hij is altijd iets rustiger bij Eva en Nora.
 

Na het overlijden van onze eerste Border-collie kruising Queenie, in Mrt. 2003, gingen we na een tijdje op zoek naar een “echte” border-collie pup (want inmiddels waren we helemaal ondersteboven van het ras en de intelligentie van de BC)

Voor ons was het belangrijk dat deze pup uit een nest kwam waar hij goed gesocialiseerd werd en in huis met de mensen en alle dingen van het dagelijkse leven opgroeide en de aandacht en liefde kreeg die zo’n kleintje nodig heeft.

Wij kwamen dus d.m.v. het zoeken op de computer terecht op de website van “Shamrock Field” in Nederweert.

We namen contact op met de eigenaresse van de kennel, Pia Gutjens en vertelde haar op zoek te zijn naar een BC pup.

Eerst wilde zij een gesprek met ons om te kijken of wij wel geschikt waren voor een BC en of we wisten wat het houden van een BC inhield.

Dit klonk me als muziek in de oren “een fokker met hart en liefde voor haar kroost, die ook naar de toekomstige eigenaar keek!!

Na het gesprek wisten we dat het goed zat en dat dit de fokker was waar wij een pup van wilde.

Ze vertelde ons dat de planning was dat haar Molly gedekt zou worden door haar duke, en nadat wij Molly en Duke mochten bewonderen waren we verkocht “wat zouden dit mooie en lieve pups gaan worden”, aangezien paps en mams dat ook zijn!!

Molly is tot op de dag van vandaag nog lekker in de kennel aan het genieten van een welverdiend pensioen.

Helaas is Duke een paar maanden geleden, na een lang en gelukkig leven overleden.

In juli 2003 kregen we een telefoontje van Pia dat er een heel mooi nestje was geboren en het weekend dat daarop volgde mochten we de pups komen bewonderen, wat een plaatjes waren het, net varkentjes, de oogjes nog helemaal dicht, heerlijk om te zien.

Natuurlijk mochten we ze nog niet aanraken, Pia en Molly waren erg beschermend naar haar pups toe en terecht, maar foto’s mochten we zoveel maken als we wilden, en die kwamen er dan ook genoeg!

Bij 3 weken mochten we weer op “kraamvistite” komen en wat waren ze toen al gegroeid.

Bij 6 weken gingen we weer richting Nederweert voor het “keuzemoment”, dit was de dag waarop wij onze keuze bekend mochten maken.

Pia had de pups in de eerste 6 weken goed kunnen observeren en daardoor een goed beeld gekregen welke pup in onze thuissituatie zou passen (een gezin met 2 kinderen van 7 en 1 jaar oud).

Ze wees ons twee pups aan die voor ons in aanmerking zouden komen en we vielen als een blok voor de pup met het “zwartste hoofdje”, ja, dit was ze (jawel we gingen voor een teefje, ook die keuze konden we zelf maken).

We gaven haar de naam “Kayba” D.O.B. Juli 2004.

 

Na 8 weken mochten we haar dan eindelijk op gaan halen en mocht ze mee naar haar nieuwe huisje in Helmond.

De eerste 2 nachten was het nog wat piepen in de bench (een bench is erg fijn om in huis te hebben, vooral ook als je niet thuis bent) maar dat ging vrij snel over en ze sliep vanaf de derde nacht hele nachten door.

Kayba ontwikkelde zich razendsnel, zo was ze na 2 maanden zindelijk.

We volgde verschillende gehoorzaamheidstrainingen die ze steeds met zeer goed resultaat afsloot.

Ze luisterde supergoed, je kon met haar “lezen en schrijven” zoals het met een mooi woord benoemd werd.

Ze was gek op het spelen met balletjes en van fijne wandelingen in het bos genoot ze intens, en wij ook!

Ook met de kinderen was ze helemaal in de wolken, ze speelde erg graag met hun en was altijd erg lief en voorzichtig.

Helaas veranderde Kayba in de winter van 2010 van karakter en werd ze nukkiger naar mensen en dieren (niet dat ze beet maar je merkte dat ze zich niet prettig voelde).

Wij hebben toen contact gezocht met de fokker en door intensief mailcontact over wat er aan haar zou kunnen schelen besloten we om de dierenarts erbij te halen.

Na diverse onderzoeken kwam het verlossende woord eruit: Kayba had de ziekte van Cushing, een tumor in haar hoofd (dat verklaarde direct veel van haar gedrag).

We deelden deze uitslag met de fokker en zij leefde intens met ons mee, het deed haar duidelijk verdriet dat het niet goed ging met Kayba.

Het hele ziekteproces van Kayba hebben we nauw contact gehad met de fokker wat wij, ondanks het verdriet wat we hadden zeer fijn vonden en erg waardeerden.

Helaas heeft Kayba het gevecht tegen de ziekte verloren en hebben we haar op 28 maart 2012 moeten laten gaan.

Het nauwe contact met Pia bleef, ze leefde ontzettend met ons mee.

 

We wisten al vrij snel dat we, over een tijdje als we het verdriet een plaats hadden gegeven, een nieuwe pup wilden en we wisten ook al dat deze pup zeer zeker weer afkomstig zou zijn uit de kennel van Shamrock Field.

Hoelang we daarvoor moesten wachten vonden we niet belangrijk, de liefde en de aandacht die de pups kregen in de eerste 8 weken vonden we veel belangrijker en we wisten dat dat bij deze fokker meer dan goed zat.

Pia leefde zo mee met het verlies van Kayba dat we samen hebben besloten om gastgezin te worden van een van de toekomstige dekreutjes van Pia.

Zij wil de hondjes niet “opstapelen” maar ze alle liefde een aandacht geven en gunnen die ze nodig hebben.

We kennen elkaar inmiddels erg goed.

Pia weet hoe wij zijn, hoe we met de hond omgaan, en wij weten hoe Pia is, door het medeleven dat zij met Kayba heeft getoond en de omgang met haar honden en met de toekomstige eigenaren van de pups/honden.

 

In juni 2012 was het dan eindelijk zover: Het nestje van haar prachtige Wish en de mooie Switch van Danielle werd geboren.

Tijdens de bevalling werden wij en de andere toekomstige eigenaren iedere minuut via facebook of mail op de hoogte gehouden.

En daarna natuurlijk dat ene telefoontje met de fantastische uitkomst: 4 reutjes en 1 teefje geboren.

Wauw, keuze uit maar liefst 4 reutjes!

Vele kraambezoeken en foto’s volgde en in nauw overleg hebben we besloten dat de mooie Merlin Emrys of Shamrock field, roepnaam “Trevor” de nieuwe aanwinst voor ons en voor de kennel zou gaan worden.

 

Wat waren we blij toen hij op woensdag 8 augustus 2012 naar huis mocht, en wat viel het afscheid voor Pia haar zwaar.

“Haar” kleintjes hadden allemaal een lief baasje gevonden, en na 8 weken “zorgen voor” is dat niet makkelijk om zo maar even los te laten als je van deze ukkies bent gaan houden.

 

Trevor is nu inmiddels 3,5 week bij ons in huis en hij doet het erg goed.

Vanaf de eerste nacht heeft hij in de bench geen kick gegeven en slaapt hij tot s’morgens door.

Het zindelijk worden begint nu ook al een beetje zijn vruchten af te werpen.

Sommige commando’s beheerst hij al redelijk goed zoals: Hier, zit en af, ook het woord “foei” heeft hij al goed onder de knie.

Het is een lieve, sociale en speelse pup die gek is op mensen en spelen met andere hondjes erg leuk vind.

Hij is nu dus bijna 12 weken oud en weegt al 6 kilo.

We zijn erg blij met hem en met Pia, de eigenaar van Shamrock Field!!

English

 

After the death of our first Border Collie cross Queenie, in March 2003, after a while we went in search of a "real" border-collie puppy (because now we were totally blown away by the variety and the intelligence of the BC)
For us it was important that this puppy from a litter came where he was well socialized and at home with the people and all things of everyday life growing up and the love and attention that was given so little need.
We kamen so by means searching on the computer, visit the website of "Shamrock Field" in Nederweert.
We contacted the owner of the kennel, Pia Gutjens and told her to be looking for a BC puppy.
First she wanted a meeting with us to see if it is adequate for BC and if we knew what it meant keeping a BC.
This was music to the ears "a breeder with heart and love for her offspring, who also looked at the owner '!
After the interview, we knew it was right and that the breeder was where we wanted a puppy.
She told us that the plan was that her Molly would be covered by its duke, and after we were admiring Molly and Duke we were sold "what would this beautiful little puppies will be, since Mom and Dad do!!
In July 2003 we received a call from Pia that there is a very nice litter was born and the weekend that followed we could admire the puppies, what pictures were just pigs, the eyes are completely closed, lovely to see.
Of course we could not touch them, Pia and Molly were very protective of her pups, and rightly so, but photos we could create as many as we wanted, and were therefore enough!
In 3 weeks we again "kraamvistite" come and what they were then already grown.
For six weeks we went towards Nederweert for the "moment of choice", this was the day that our choice should be made public.
Pia had the puppies in the first 6 weeks properly observe and therefore a good picture which puppy in our home would fit (a family with 2 children aged 7 and 1 year old).
They showed us two puppies for us would qualify and we fell in love for the puppy with the "blackest head," yes, this was it (yes we went for a bitch, even that choice we could make ourselves) .
We gave her the name "Kayba" D.O.B. July 2004.
After 8 weeks we finally went to pick her and let her to her new home.
The first 2 nights was a little squeak in the bench (that's so nice to have around the house) but it went pretty quickly and from the third night she slept through the night.
Kayba developed rapidly, as she was after 2 months housebroken.
We attended several obedience training that they always ended with very good results.
She listened very well, you could with her "literacy" as a nice word was appointed.
Also with the children she was over the moon, they played very happy with them and was always very kind and careful.
Unfortunately Kayba changed in the winter of 2010 character and she was nukkiger to humans and animals (not that they bite but you noticed that they do not feel comfortable).
We then contacted the breeder and intensive email contact her about what could care we decided to the vet to get there.
After several trials, the redeeming word out: Kayba had Cushing's disease, a tumor in her head (which immediately declared many of its behavior).
We shared these results with the breeder and she lived intensely with us, it made clear to her sorrow that did not go well with Kayba.
The entire disease process Kayba we have had close contact with the breeder what we, despite the sadness we had a very nice place and very appreciated.
Unfortunately Kayba the fight against the disease and we lost her on March 28, 2012 to let go.
The close contact with Pia remained, they really lived with us.
We already knew pretty quickly that we have a while when we sorrow place had given a new puppy wanted and we also knew that this puppy definitely would come back from the kennel of Shamrock Field.
How long we had to wait before we found not important, the love and attention that the puppies were in the first 8 weeks, we found much more important and we knew that this breeder more than Sat
Pia lived so along with the loss of Kayba that together we have decided to host family to become one of the future dekreutjes Pia.
She wants the dogs do not "stack" but they all give love an attention they need.
We know each other very well now.
Pia knows how we are, how we interact with the dog, and we know how Pia, by the compassion that they have shown Kayba and dealing with her dogs.
In June 2012 it was finally there: The litter of her Wish and Switch lovely Danielle was born.
During labor, we were every minute via facebook or email kept.
And then of course that one phone call with the fantastic results: 4 males and 1 female born.
Wow, a choice of no less than 4 dogs!
Many maternity visits and photos followed and in close consultation we decided that the beautiful Merlin Emrys or Shamrock Field, callsign "Trevor" the new addition for us and for the kennel would be.
We were so happy when he Wednesday, August 8, 2012 to go home, and what was the farewell for Pia its heavy.
"Her" little ones all had a lovely new owner, and after 8 weeks "ensure" that is not easy so just let go if you're going to love this ukkies.

Trevor is now 3.5 weeks in our house and he does it very well.
From the first night he geeg thrill given in the bench and he sleeps until morning by.
The potty training is also becoming a bit are paying off.
Some commands he already mastered fairly well like: Here, sit down, and even the word "shame" he has well mastered.
It is a sweet, social and playful puppy who loves to play with other dogs and people really like.
He is now almost 12 weeks old and weighs 6 pounds.
We are very happy with him and Pia, the owner of Shamrock Field!

 

 

 

 

Komt U via Google op deze pagina en wilt u meer lezen over ons en onze kennel?

www.bordercolliekennel.nl   of bckennel@hotmail.com  kunt u mij mailen of verder lezen over ons