Shamrock Field Kids results

1995 -.....

[....scroll down for resent data's/ resente testings]

[Scroll naar beneden voor de resente resultaten van de nestjes]

 

 

 

 

Gedachten van een fokker.

 Ik fok nu alweer bijna 18 jaar border collies.

Dat is inderdaad al een hele tijd.

Door al die jaren heen zie je honden, bloedlijnen, leer en weet je veel. Twee bloedlijnen van ieder 5 generaties fokken die na die 5 de generatie nog steeds fokzuiver is, zonder vreselijke ziektes als epi en OCD ect. is echt heel moeilijk.

 Je van een pup lang niet altijd zeggen of die uitgroeit tot een fokteef. Je loopt altijd het risico van fokbeperkende/fokuitsluitende fouten. Vaak kun je die fouten pas later zien: te groot of te klein, prik- of hangoren, scheve hoektanden, missende kiezen. Soms kom je daar achter door het laten testen van je hond: oogproblemen, slechte heupen. Goede fokkers verbinden daar conclusies aan en zo kan het voorkomen dat ze de beslissing nemen om een hond uit te sluiten voor de fok. Wat ik dus al eens gedaan heb. geloof me zn lijn stil leggen valt niet mee, maar vraagt veel courage.

 

Ik heb het niet alleen gedaan, samen met collega's, die ook veel kennis hebben, veel overleggen, stamboom studies doen. En rekenen op de open en eerlijkheid van die zelfde collega's is onbetaalbaar.

 Door je honden te laten testen – er zijn tests zoals CEA en andere oogaandoeningen, heupen, TNS, MDR-1 - kun je beter inschatten welke combinaties de meeste kans hebben om gezonde pups voort te brengen. Jammer genoeg kunnen we niet testen op Epi. Hier ben je dus afhankelijk van je kennis die je jaren je toe eigent en vertrouwen in je collega's. Ik zeg niet dat er bij mij nooit iets mis ging, daarvoor fok je met "levende have"en niet met wasmachines of tv's. 

Omdat erfelijkheid lang niet altijd een optelsom van factoren is kan het ook bij het ras toegewijde fokkers wel eens voorkomen dat er zich een erfelijk gebrek openbaart. De kans daarop is echter kleiner dan bij willekeurig gekozen combinaties. In het laatste geval weet je niet wat de fokdieren mankeren en welke gebreken je opdubbelt. Hiermee neem je dus een voor serieuze fokkers onaanvaardbaar gezondheidsrisico, dat grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de pups. En de lijnen erna. Want na jouw gaat het verder.

 

Van een groot aantal lijnen is bekend welke aandoeningen er regelmatig in opduiken en welke uiterlijke kenmerken sterk vererven. Zo kunnen fokkers met kennis van zaken die combinatie maken die het beste bij hun teef past.

 Nu kom ik op een punt, waar ik mij toch wel zorgen maak. Na mij gaat het verder. Wat doen anderen met jouw zorgvuldig gefokte generaties. Nee de hond is verkocht dus je hebt er niks meer over te zeggen. En nee niet iedereen weet van te voren hey ik ga fokken of zegt dat ook aan de fokker. Maakt ook niet uit. Ik zeg altijd als je wilt fokken laat het me weten kijk ik met je mee. En als ik het niet weet zal ik mijn collega's bevragen. En natuurlijk zullen de meesten hun uiterste best doen om met mijn lijn verantwoorde combinaties maken en ja fokken blijft altijd gokken. Wat is dan het probleem zult u denken....?

Nu er worden met honden gefokt of men wil fokken met combinaties die of epi lijders zijn, of andere ziekten dragen. En deze honden op mijn lijn, is een nachtmerrie. Je gaat dan niet alleen die teef verpesten maar het werk van 5 generaties zuiver fokken.

 Ooit zullen mensen die dan net als ik zover komen om generaties te fokken, begrijpen wat mijn angst is.  En hoop dat mensen alsjeblieft aan me blijven vragen is dit een goede combi.

Want 20 jaar ervaring krijg je niet in 1 jaartje stambomen bekijken. 

 

Thoughts from a breeder.

I now been almost 18 years breeding border collies.
That is indeed a long time.
Through all those years, you see dogs, bloodlines, kennels and you know a lot.

2 bloodlines of Five generations of breeding after that the fifth generation is still homozygous without terrible diseases such as epi and OCD ect. is really tough.

You have a puppy not always tell if that becomes a breeding bitch. You always run the risk of breeding restrictive /breeding exclusive errors. Often you can see those mistakes later: too big or too small, prick or drop ears, crooked fangs, missing teeth. Some times you get behind the tested your dog: eye problems, bad hips. Good breeders connect draw conclusions from and so it is possible that they make the decision to close for breeding. A dog
What have I ever done so. believe me zn line stoppage is not easy, but requires a lot of courage.

I did it not only with colleagues who also have a lot of knowledge, many consultations, pedigree studies ect.
And count on the open and honesty of those same colleagues is priceless.

By testing your dogs - there are tests such as CEA and other eye disorders, hips, TNS, MDR-1 - you better assess which combinations are most likely to produce healthy puppies. Unfortunately we can not test on Epi. Here you are so dependent on your knowledgebild years to your appropriates and trust in your colleagues. I'm not saying there never ever was anything wrong with my dogs, becourse you breed with "livestock" and not with washing machines or TVs.

Since heredity is not always the sum of factors may also dedicated to the breed breeders sometimes prevent manifests a genetic defect. The chances of this are, however, smaller than in random combinations. In the latter case you do not know what the breeding fail and what you opdubbelt defects. With this, you take a serious breeders unacceptable health risk that can affect the health of the puppies major consequences. And the lines after. Because after your it goes on.

A large number of lines is known which disorders in which crop up regularly and appearance strongly inherited. This allows breeders to make informed that combination that best suits their bitch.

Now I come to a point where I am worried anyway.
After me it goes on.
What do others with your carefully bred generations.

No, the dog is sold so you have nothing more to say.
And no not everyone knows in advance hey I'm breeding with the pup i buy at you'r place.

Does not matter. I always say if you want to breed let me know I look with you.
And if I do not know, I query my colleagues.

And of course most will do their utmost to do with my line sound combinations and yes breeding is always gambling.

What is the problem you think ....?
Now there are dogs bred or one wants to breed combinations that carry OCD or epi sufferers, or other diseases. And these dogs on my line, is a nightmare for me and all good breeders.
You will not only ruin the bitch but the work of five generations of pure breeding.

Than ever, people who like me so far come to breed generations understand what my fear is.
Most willingly and hope people continue to ask me, if this is a good combination.
For 20 years of breeding and knowing bloodlines,you do not get this in one year in view pedigrees.

 

1995

My first border collie litter:

Chip and Ujean vd Vrundenhoeve

 ISDS

 { pups of Differend D.O.B.& litter}

name FCI Hd test / Hipscore ogentest / eyetest opmerking/ comments
Pooh of Shamrock Field, red-white-tan [Hd Tc]  vrij / free  
Djock of Shamrock Field red-white-tan [ Hd Tc]  vrij / free agility

*

Home of Boycaras Ladd'l Do & Ujean v.d. Vrundenhoeve "Lynn"

ISDS, HD TC [B1]

Lyndsay of Shamrock Field FCI HD A 7 weeks/2004/vrij / free trial

*

Brice NHSB 1999597 & Sarahley van de Vrundenhoeve

NHSB G-2-1999081 - Djill, HD - [ A1 ] ,  ISDS 

{ pups of Differend D.O.B.}

name FCI Hd Test/ hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments
Daisy Of Shamrock Field [Hd Tc] vrij- free  

  *

  Chip & Sarahley van de Vrundenhoeve NHSB G-2-1999081 

Djill, HD - [FCI- Hipscore -  = A1] , 

 { pups of Differend D.O.B.}

name

FCI Hd Test/ hipscore

ogentest/ eyetest

opmerking/ comments

Karisma Kid of Shamrock Field

[Hd Tc] 

2003/2004/2005/vrij - free

Clover Corner border collie kennels, Agility- sheeptrial

Shannon of Shamrock Field [ Hd Tc]  2002/vrij- free Agility, frisbee, sheep trail
Yetro of Shamrock Field [ Hd Tc]  vrij - free Agility

 

*

 Glen I.S.D.S.nr.233395, NHSB.G0-2250499 ,FCI Hd A [ Hd -],

&

Sarahley van de Vrundenhoeve NHSB G-2-1999081  "Djill" ISDS,FCI HD -[A]

name FCI Hd test / hipscore ogentest/ eyetest opmerking / comments
Dj Lovely legacy of Shamrock Field A 7 weeks/2004/2005 free of CEA/Pra & vrij - free Sheeptrial
Wiscounsin Whiddy of Shamrock Field A 7 weeks/2004 free of CEA/Pra & vrij - free Agility, Sheeptrial

 

*

Chip Dj Lovely legacy of Shamrock Field 

 

name FCI Hd test / hipscore ogentest/ eyetest opmerking / comments
Angel Eyes of Shamrock Field "Babe" A 7 weeks/2006 free of CEA/Pra & vrij - free

Dna Cea Normal

Trials

*

SH.Ch.Altricia Klint, tri-coller, FCI Hd A, & Home of Boycaras Velvetrose  Snow  FCI HD TC

name

Hd test/ hipscore

ogentest/ eyetest

opmerking/ comments

Oliver Twist of Shamrock field

Hd Tc

vrij / free

 

Shadow Max of Shamrock Field

[ Hd Tc] 

vrij / free

Sheeptrial

 

*

  Chip [Floyd] & Home of Boycaras Velvetrose  Snow

Nowi of Shamrock Field FCI HD A 7 weeks/2006 free of CEA/Pra/cat. & vrij / free Sheeptrial/ Startlicention for trials, yes

 

*

 Int.Sh.Ch. Wendevick Xplorer - Jop & Home of Boycaras Velvetrose  Snow

litter : CEA DNA Normal  by Parents

Name

FCI HD test/ Hipscore

ogentest/ eyetest

opmerking/ comments

Disco Dancer of Shamrock Field ''Balou''

A

7 weeks/ 2006 free of CEA/Pra/cat vrij- free &

CEA DNA Normal 

Obedience

Felicity Faye of Shamrock Field

B

eyes free Cea 7 weeks

CEA DNA Normal 

agility

Molly Malone of Shamrock Field 'Molly'

A

7 weeks free of CEA/Pra/cat vrij- free &

CEA DNA Normal 

show

 

*

Aus.Sh.Ch. Winpara Walkin on thSun " Lochie" & Terverley Maceygray  - "Macey"

Hipscore FCI-A,  eyes free

name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments
Rythm in Blue of Shamrock Field Holland A 7 weeks free and CEA/Pra/cat free

Dna Cea Normal

Obedience/ sheep trail
Walkin Upon A Star of Shamrock Field "Wish"Holland A 7 weeks/ and 2006 free of CEA/Pra/cat.

Dna Cea Normal

Sheep trail / show

 

*

Terverley Maceygray "Macey" & Dream Catcher from Borders Paradise "Fraser"  

litter : CEA DNA Normal by Parents.

name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments
Entertain Raven of Shamrock field''Raven''Holland A eyes free Show-Obedience

 *

Duke & Tonkory Enchantress litters  

litter : CEA DNA Normal by Parents.

name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments
Christmas Spirit of Shamrock Field 'Spirit' Holland Hipscore FCI HD A ! eyes free CEA, CL & TNS tested normal

Owners Wish border collies

Christmas Eve of Shamrock Field 'Lyn' Holland Hipscore FCI HD A ! eyes free CEA & TNS tested normal

*

Duke & Babe :

Bouth parents: Hipscore A, eyes free

All  puppy's of this litter are CEA DNA Normal by Parents.

 pups of Differend D.O.B./ litters

& her are Duke his kids results, click here!

name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest/ more DNA tested.. opmerking/ comments
 

Wannahave Sidh of Shamrock Field , Holland

Hd A, Norberg waarde 33 Free from all eye disease including Gonioscopy 

tested on MDR1 gen free

TNS and CL Normal

Owner Patricia Briede- Wannahave kennel

 Sundance Kid of Shamrock Field

HD A, Norbergwaarde 30

eyes free,

tested on MDR1 gen free

TNS and CL Normal

Owner Herman en Lida

NL

Smiling Illis of Shamrock Field , Switserland Hd A/A, ED 0/0, OCD free   Owner Brigitte und Illis

Switserland

  Fjouwer Famke of Shamrock field "Piewie"Holland Hipscore A,  Norbergwaarde 38 Free from all eye disease including Gonioscopy September 2010

TNS, Mdr-1, Normal

Cea Normal By Parents

Owner me..;-]
  Wannabe Maeve of Shamrock Field Holland Hipscore A Cea Normal By Parents

tested on MDR1 gen free

TNS and CL Normal

Free from all eye disease including Gonioscopy 

Owner Patricia Briede- Wannahave kennel

NL

 At your Service of Shamrock field Holland Hipscore A, ED 0/0 CEA DNA Normal by Parents

Tested TNS Normal

Free from all eye disease including Gonioscopy November 2011

Owner Margot Schevers, NL
 

Navajo Red Bear of Shamrock Field "Chisum"

 

Hipscore A CEA DNA Normal by Parents. Rest will be done in 2013

MDR1 and TNS gen free

Dna Profile done

 
 

Cherokee Day Star of Shamrock Field  "Go"

 

ED- frei und HD A1,Germany CEA DNA Normal by Parents. Laura Gessner Germany
 

Cheyenne Akela of Shamrock Field "Morgan"

 

Hd A1, ED- frei und OCD Free,

Austria

CEA DNA Normal by Parents.

Eyes and glauceum free.

Marie Christine Felbermaier

Austria

 

Amazing Grace of Shamrock Field

 

 

PRA, CEA negative Optigen (2011)
clinical examination of eyes negative (2009, 2012),

HD B/B, ED 0/0

CEA DNA Normal by Parents. Helena Trust

Estonia

 

*

Walkin Upon a Star of Shamrock Field "Wish"

&

Illusion In Red From Borders Paradise Zion

All  puppy's of this litter are CEA DNA Normal by Parents.  

litter 2008

name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments

Whispering Kate Of Shamrock field "Kate"

ee-red, Bitch, Holland

Hipscore A Free from all eye disease

2009-2011

 including Gonioscopy 

11-2011

TNS-CEA-CL Normal by Parents
Wanabee Famous of Shamrock field "Ziva"

B&W , Bitch, Holland

 Hipscore A   TNS-CEA-CL Normal by Parents

 Black Pearl of Shamrock field "Heaven"

B&W , Bitch, Belgium

 

Hipscore A Free from all eye disease TNS-CEA-CL Normal by Parents

*

Tonkory Enchantress "Joy" & Dream Catcher from Borders Paradise "Fraser" 

litter : CEA, TNS, CL- DNA Normal by Parents.

 

name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eye test opmerking/ comments

Dream Chaser of Shamrock Field "Chester" Holland

Hipscore A Free from all eye disease including Gonioscopy September 2010 TNS-CEA-CL Normal by Parents

Moulin Rouge of Shamrock Field  Holland

Hipscore A   TNS-CEA-CL Normal by Parents

 

*

 

Whispering Kate Of Shamrock field "Kate"

&

Dream Catcher from Borders Paradise "Fraser" 

litter 2010  

litter : CEA, MDR-1, CL, TNS- DNA Normal by Parents.

name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments
Indian Dream of Shamrock field "Ziva", Holland Hipscore A Free from all eye disease including Gonioscopy 

11-2011

TNS-CEA-CL Normal by Parents
Blazing Firehill of Shamrock Field "Blaze", Austria - Oostenrijk/ Austria Hipscore A / OCD free Free from all eye disease including Gonioscopy 

11-2011

 

TNS-CEA-CL Normal by Parents
  • Clubschau Tulln, Babyklassse, VV
  • EURODOGSHOW 2010 Blaze, Babyclass, VP1 - BEST BABY of breed

  • Niederösterreichschau Traiskirchen (clubshow), VP, BIS BABY!!!

    IHA Oberwart V2, CACA Res. [ V1 Bitch was BOB]

 

*

 

Fjouwer Famke of Shamrock field "Piewie"  &  Sam

Pedigree

litter  18-04-2011 and 2013 litter

All  puppy's of this litter are CEA, MDR-1, TNS- DNA Normal by Parents.

name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments
Cambling Man of Shamrock field  "K'Noxx" Hd A Eye tested Free, Glauceum Clear 05- 2013 TNS-CEA-MDR-1 Normal by Parents
First Edition of Shamrock Field "Skye" Hd A

Eye tested Free

TNS-CEA-MDR-1 Normal by Parents
Tequila Rose of Shamrock Field Hd A1, ED 0, OCD Free Eye tested free TNS-CEA-MDR-1 Normal by Parents,licence for breeding germany

 

 

*

 

Fjouwer Famke of Shamrock field "Piewie"  &   Llangadog Gary ISDS 308277

Pedigree

11-10-2012

name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments
Bonnie Blaire of Shamrock Field "Bonnie" Hipscore A, Norberg 40 Eye tested Free, Glauceum Clear 2016 TNS-CEA- Normal by Parents

Hill winds Blow of Shamrock Field "Muis"

 
Hipscore A, Norberg 38

Eye tested Free, Glauceum Clear 2014

TNS-CEA- Normal by Parents
Lionhart of Shamrock Field "Willow" Hipscore A, Norberg 40

Eye tested Free, Glauceum Clear  2016

TNS-CEA- Normal by Parents
       

 

 

 

 

Walkin Upon a Star of Shamrock Field "Wish" & Nice Of You To Come Bye Secret Switch

2012

Name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments
 

Merlin Emrys Of Shamrock Field 

"Trevor"

 

Hd A Norberg 36 Eye tested Free, Glauceum Clear 2014 CEA-TNS Normal-clear by parents
 

Guinevere of Shamrock field

"Maggy"

 

Hd A Norberg 38   CEA-TNS Normal-clear by parents

 

 

2014

 

Whispering Kate Of Shamrock field

"Kate"

HD A

Ogentest vrij

DNA Normal op CEA-TNS-Mdr-1, CL

Glauceum: Un affected

 

 

DreamChaser of Shamrock Field

"Chester"

HD A

Ogentest vrij

DNA Normal op CEA-TNS-Mdr-1, CL

Glauceum: Un affected

 

Name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments

La Dolce Vita Of Shamrock field

"Ginger"

 

Hd A, norberg waarde 33, TNS-CEA-CL- MDR1 Normal by Parents Eye tested Free, Glauceum Clear  

Michelangelo Of Shamrock field

"Morris"

 

Hd A, norberg waarde 35,TNS-CEA-CL- MDR1 Normal by Parents Eye tested Free, Glauceum Clear Tilburg show, 4-6-2016, 1st mid-class [5]

 

Fjouwer Famke of Shamrock field "Piewie"  &  Tunwill's Crush on Cliff

2014

 

Name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments

 

Chocolate Cookie of Shamrock Field

 

Hd A, norberg waarde 40 Eye tested Free, Glauceum Clear TNS-CEA-CL- MDR1 Normal by Parents
 

Chocolate Dream of Shamrock Field

Hd A, norberg waarde 40 Eye tested Free, Glauceum Clear TNS-CEA-CL- MDR1- Normal by Parents

IGS Normal

 

 

15-08-2015

Wanahave Spicy Dragen & Dream Chaser of Shamrock Field

 

Name FCI HD test/ Hipscore ogentest/ eyetest opmerking/ comments

  Black Beauty of Shamrock Field

Hd A Eye tested Free, Glauceum Clear TNS-CEA-CL- MDR1 Normal by Parents and tested Normal
Black Rebel of Shamrock Field Hd A Eye tested Free, Glauceum Clear TNS-CEA-CL- MDR1 Normal by Parents and tested Normal

 

 

08-12-2017

Hill winds Blow of Shamrock Field "Muis" & Joe ISDS 319339, NHSB bijl. 0-2907047

[6th generation Shamrock Field on mothers site.]

Name

FCI HD test/ Hipscore

ogentest/ eyetest

opmerking/ comments

Silverado of Shamrock Field

"Gael"

FCI A

Eye tested Free, Glauceum Clear

 

 

 

Komt U via Google op deze pagina en wilt u meer lezen over ons en onze kennel?

www.bordercolliekennel.nl   of bckennel@hotmail.com  kunt u mij mailen of verder lezen over ons

 

Mocht u nadat u mij een mail bckennel@hotmail.com  heeft gestuurt geen antwoord terug ontvangen, wil ik u vragen in uw spambox te kijken. heb nu een paar maal gemerkt dat of mijn antwoord niet bij de aanvragers terecht komt of in de spambox zit.

U mag altijd ook even bellen/ Whats-appen met 06-11299882.

Of via fb : facebook.com/pia.bordercollie

Zet ook even uw tel. in uw mailtje.

 

 

 

 

Back to English site                                                              Terug naar NL site